خوبه بعضی از اعراب یاد بگیرندآهای کوچولو بدون تو خیلی مردتر از پیرمرد 80 ساله و امثالهم هستی

انشاالله خدا حفظت کنه و نتیجه پایمردیت را ببینی

وعده حق نزدیکه