بعضی وقت های باید به جای امتحان کردن صدای میکروفن و بلندگو یه امتحان از یه نوع دیگه داشت



ای وای بر ما

شکر خدا که حساب ما با کریم است و الا ...