این عکس بد جور با دل من بازی کردای کاش همون قدر که چشمای من را بارونی کرد غیرتی بعضی ها را هم زنده می کرد.