امان ...
امان ...
امان ...


امان از هرچه غیر تو، حتی خود من حتی ... !!!

بگذریم؟!؟!؟!

2) نمیدونم چرا همیشه وقتی اسم یه ینده خدایی میاد یاد یه سری کلمه میوفتم: تعلیق، پلمپ و ...

نمیدونم چند روز یا چند ماه باید منتظر تکرار این جمله بود: پلمپ ها در همون دولتی که زده شده باید برداشته بشه