هر کس فکر میکنه صحبت چند روز پیش رئیس جمهور در خصوص افراد اظهار نظر کننده در خصوص پرونده هسته ای غلط و نوعی بی حرمتی به مخالفین و منتقدین خودش بوده

به آدرس زیر برود و با درج مشخصات خودش در قسمت نظرات این وبلاگ، این اعتراض نامه را امضا بزنه


کمپین اعتراض به سخنان ریاست جمهوری


http://bisavadhaa.blogfa.com/