شوق به مرگ و جان کندن ...

این دو تا کلمه رابطه جالبی با هم دارند ...

یه رابطه معکوس ...

هرچه قدر از مرگ بدد بیاد (از مرگ فرار کنی) جان کندن برات سخت تر میشه و هرچه قدر شوق به مرگ داشته باشی(به سمت مرگ حرکت کنی) جان کندن راحتتری خواهی داشت

بعضی چیزها توفیق میخواد

ولی بعضی چیزها علاوه بر توفیق، لیاقت و عُرضه میخواد

نیمخوام چیزی را زیر سوأل ببرم ولی به نظرم تو این دوره و زمونه این مدل مردن


خیلی عُرضه میخواد


اما کو لیاقت و عُرضه

فقط 17 سال سن داره ولی از خیلی از امثال من با عرضه تر و با جنم تر بوده

یه جوون افغانی با غیرت که خیلی از من جوون  ایرانی مقربتر و پیش خدا عزیزتر بوده