برای تمرین خوبه

نقل که تو اون جهنم مأمورین محترم جهنم عذاب را به صورت خرد خرد رو آدمیزاد پیاده میکنند و اصولا تا سر حد مرگ میبرنت بعد ولت میکنند تا که میخواد بدنت حال بیاد دوباره شروع میکنند

به هر حال برای تحمل اون عذاب عظما باید اینجا هم جام زهر را جرعه جرعه نوشید و اهالی این کره خاکی هم یه دفعه کار را تموم نمیکنند

خرد خرد آدم را عذاب میدند جان آدم را به لبش مبرسونند بعد دولاره ولش میکنند و دوباره میرند رو مخ آدم ...

این نیز بگذرد چه کنیم با عذاب اون طرف ...

خدایا شکرت