زیر پا گذاشتن حق الناس یعنی ...


غیبت

ناحق خوردن پول مردم

خسارت به مال و اموال مردم

خارج از نوبت به چیزی و جایی رسیدن

.

.

.

همه اینها به کنار، گاهی وقت ها:

برخی ادم ها ی خوب و درست دنیا اطراف ما طوری زندگی میکنند که و طوری وانمود میکنند که راهی جز این برای زندگی نیست و این آغازیست بر سلب حق زندگی راحت از دیگران و این میشود حق الناس!


یعنی چی؟!


برای زندگی درست در این دنیا اصولی وجود دارد که توجه به انها تضمین زندگی دین مدارانه و خداپسندانه می باشد. هر آنچه به غیر از این حاشیه است و وجود آن لزومی برای داشتن زندگی درست نیست که در برخی موارد پرداختن به آنها مشکل و منعی ندارد و در برخی موارد پرداختن به آنها وبال گردن انسان است در دنیا و آخرت.


گاهی اوقات برخی از ما مردم به گونه ای رفتار میکنیم که توقعات و رسوم را در جامعه تغییر میدهد و روش های زندگی را پیچیده تر و سخت تر میکنه و تکرار این موضوع باعث تثبیت آن رفتار در جامعه به عنوان اصول زندگی صحیح و دینی میگردد.


بلاشک این رفتار متضمن ایجاد حق الناس می باشد.