هر چه تلاش میکنی نمیشود ...


این نفس لعنتی نمیگزارد ...


این شیطان بد صفت نمیگزارد ...


این من ضعیف تاب مقاومت در برابر این دو بالایی را ندارد ...


ذکر حسین که باشد، راه باز است ...


کاش همه سال دهه اول محرم بود ...


کاش ...اربعین زودتر بیا تا همه چیز بر باد نرفته بیا ...