من همراه .............. به خدا خواهم رسید.....


جمله ناقص است ...
جای خالی را پر کنید!

تکمیل نمیشود .... !؟!؟