ای کاش همیشه اربعین بود و من همیشه در جاده بین نجف و کربلا ...

تنها جایی که مشه مطمئن بود داری درست میری و تو مسیری ... !

راه رفتنش یه جور ...

نشستن و استراحتش یه جور ...

خستگشی یه جور ...

درد پا یه جور ... (رقیه چند سال داشت؟!

.........

بعد از اربعین بی تابم ...

بی تابم و آرامشم تویی ... !


ما لایق لطفت نیستیم ...

شأن شما جز لطف و کرم نیست ...

لطفی بنما ...