خدایا ............................................


یه روحانی یه زمانی میگفت: بد ترین عذاب برای اهل جهنم اینه که تو بهشون نگاه نکنی یا توجه و التفات بهشون نداشته باشی


خدایا نمیخوام کفران بکنم؛ شکرت که کم و کاستی ندارم و هرجا هم کم و کاستی باشی میدونم بدون حکمت نیست ولی انگار دوست نداری بهم نگاه کنی هرچی داد میزنم انگار نه انگار

خدایا به خودت قسم هیچی نمی خوام فقط به من نگاه کن دلم تنگ شده برات دلم تنگ شده برای وقتی که زل میزدم به خونت و هرچی دلم میخواست باهات حرف میزدم دلم تنگ شده برای مکه


یادش به خیر عکس یادگاری با خدا:دلم تنگ شده برای اون روزا

خدایا خیلی دلم تنگ شده برات دلم میخواد بغلم کنی