امان از این زمانه و رسم مردمانش ..

 امان از این زمانه و فکر مردمانش ...

امان از این زمانه و غل و زنجیر هایش ...

امان از این زمانه و حرف مردمانش ...

امان از این زمانه و "مردم چه می گویند؟" ها ...


 خیلی حرفی برای گفتن وجود نداره فقط میتونم پیشنهاد بکنم که روایتی را که حاج آقا عباسی چند وقت پیش(16 آبان) تو برنامه تلویزیون گفتند را بخونید: