زیر پا گذاشتن حق الناس یعنی ...


غیبت

ناحق خوردن پول مردم

خسارت به مال و اموال مردم

خارج از نوبت به چیزی و جایی رسیدن

.

.

.

همه اینها به کنار، گاهی وقت ها: