روزی راه کوچه بر مادر بستند ...

روزی راه کوفه بر حسین ...

و روزی راه منا بر حجاج ...


راه بستن کار اینان است، الحق که شبیه اجدادشان هستند ...