بدا به حال چشمی که یار را نبیند ...


وای بر دلی که جز حسین داخلش باشه ...